Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus (2014.03.27)

Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus (2014.03.27)

Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus

Pa­gy­nės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams, ket­vir­ta­die­nį po­piet į me­džius kė­lu­siems in­ki­lus Kau­no San­tar­vės par­ke, į pa­gal­bą at­sku­bė­jo net ke­tu­rių te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ da­ly­va­vu­sių ar tik šį se­zo­ną ja­me de­biu­ta­vu­sių cho­rų na­riai.
Bend­ro dar­bo re­zul­ta­tas – ne­se­niai Ši­lai­nių mi­kro­ra­jo­ne kur­ti pra­dė­ta­me par­ke „ap­gy­ven­din­tos“ de­šim­tys ran­ko­mis de­ko­ruo­tų in­ki­lų.

Da­lį jų vai­kai ne­ryš­kio­mis, nuo­sai­kio­mis spal­vo­mis pa­puo­šė dar glo­bos įstai­go­je. Li­ku­sius in­ki­lus ma­gin­ti jiems pa­dė­jo cho­ris­tai. Itin ak­ty­viai į dar­bą ki­bo šį­met Kau­ną „Cho­rų ka­ruo­se“ at­sto­vau­jan­čio „Žal­gi­rio“ cho­ro ket­ve­riu­kė – Ar­tū­ras Bag­do­na­vi­čius, Bea­tri­čė Ser­paus­kai­tė, Vil­ma Vai­naus­kai­tė ir Mo­ni­ka Kaz­laus­kai­tė. In­ki­lus jie dai­li­no vi­si kar­tu, pri­si­de­dant ar ste­bint ir vai­kams. Ta­čiau į me­dį įkel­ti „kū­ri­nį“, skir­tą iš žie­mo­ji­mo už­sie­ny­je par­skren­dan­tiems pa­ukš­čias, pa­ti­kė­ta „stip­ria­jai“ cho­ro pu­sei – A.Bag­do­na­vi­čiui.

„Prie na­mų, kur gy­ve­na tė­vai, tu­ri­me du in­ki­lus. Tie­sa, ne­pa­me­nu, kas juos įkė­lė į me­džius“, – kal­bė­jo vai­ki­nas.

Di­de­lį įspū­dį „Nuo­vos“ įmo­nių gru­pės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja su­kė­lė „Bo­žo­lė“ cho­ro na­rei Ža­ne­tai Vit­kie­nei, į par­ką pa­ly­dė­tai dvie­jų sū­nų – de­vyn­me­čio Ar­man­to ir še­šia­me­čio Ge­rar­do. „Gy­ve­na­me nuo­sa­va­me na­me, bet in­ki­lų į me­džius ne­esa­me įkė­lę… Ko­dėl? Gal pa­tin­gi­me? O gal ne­pa­gal­vo­ja­me? Na, bet sėk­min­gas pir­mas kar­tas ti­krai įkvė­pė“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Gru­pės „16 Hz“ va­do­vau­ja­mo „Stu­den­tiš­ko“ cho­ro na­rių Auš­ri­nės Gab­ri­la­vi­čiū­tės ir Eval­do Ra­ge­lio įsi­ti­ki­ni­mu, tai, kad nuo­la­ti­niai vai­kų glo­bos na­mų rė­mė­jai rū­pi­na­si ne tik ma­te­ria­li­ne be tė­vų li­ku­sių ma­žy­lių ge­ro­ve, bet ir jų ug­dy­mu, yra la­bai svar­bus da­ly­kas.

„Juk tai, ką įpras­ti da­ry­ti vai­kys­tė­je, vė­liau ne­va­lin­gai kar­to­ji. O žmo­gus, be­si­rū­pi­nan­tis pa­ukš­čiais, ne­ga­li bū­ti blo­gas“, – įsi­ti­ki­nęs „16 Hz“ gru­pės na­rys Ro­ber­tas Ju­ce­vi­čius. Jam pri­ta­rė ir „Bur­gun­diš­ko“ cho­ro na­rė Kris­ti­na Laz­daus­kai­tė, tvir­tin­da­ma, jog jos vai­kys­tė­je tai ne­bu­vo įpras­ta, bet net ir ke­li kar­tai ke­liant in­ki­lus į me­džius pa­li­ko ne­iš­dil­do­mą įspū­dį.

„Sten­gia­mės rem­ti ir vai­kų so­cia­li­nę bran­dą“, – pa­ti­ki­no „Nuo­va“ įmo­nių gru­pės, per 10 veik­los me­tų Kau­no ra­jo­ne esan­tiems vai­kų na­mams su­tei­ku­si par­amos už 86 tūkst. li­tų, at­sto­vė Liu­da Znai­daus­kie­nė. Pa­gy­nės vai­kų na­mų di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vio­le­ta Nu­tau­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog in­ki­lų ka­bi­ni­mas į glo­bos įstai­gos prie­igo­se au­gan­čius me­džius – il­ga­me­tė pa­va­sa­rio tra­di­ci­ja. Iki šiol vai­kai in­ki­lus ga­min­da­vo pa­tys ir jais puo­šda­vo tik Pa­gy­nės me­džius.

„Nie­ko pa­na­šaus už įstai­gos tvo­ros ne­esa­me da­rę“, – su šyp­se­na tvir­ti­no pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, be tė­vų glo­bos li­ku­sioms at­ža­loms rū­pi­ni­ma­sis pa­ukš­čiais – sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Daug ini­cia­ty­vos ro­do jau­niau­si Pa­gy­nės gy­ven­to­jai, ta­čiau pa­baig­ti dar­bus jiems daž­nai pri­rūks­ta jė­gų.

„Į me­džius lie­pų alė­jo­je esa­me įkė­lę apie tris­de­šimt in­ki­lų. Vi­suo­se uo­se gy­ve­na pa­ukš­čiai. Vai­kai net var­žo­si, kas pir­mas pa­ma­tys nau­juo­sius gy­ven­to­jus“, – sa­kė V.V.Nu­tau­tie­nė.